RSS

ม.2/4 (ปี56)

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัว
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง ↓
     

ชื่อ-นามสกุล : ……………………….
วัน เดือน ปีเกิด : 
…………………….
ภูมิลำเนา :
……………………………..
โทรศัพท์ : 
……………………………
e-mail : 
……………………………….

โฆษณา
 

28 responses to “ม.2/4 (ปี56)

 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ เหลืองอร่าม

  พฤษภาคม 10, 2013 at 1:59 pm

  ชื่jอ-นามสกุล :เด็กหญิงเบญจวรรณ เหลืองอร่าม
  วัน เดือน ปีเกิด :16 สิงหาคม พ.ศ.2542
  ภูมิลำเนา :55/2 หมุ่ 2 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่่่่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 088-4627278
  e-mail : benjawan16221523@gmail.com

   
 2. เด็กหญิง ชนิกานต์ อินทอง

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:00 pm

  ชื่อ : เด็กหญิง ชนิกานต์ อินทอง
  เกิด : วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2542
  ภูมิลำเนา : 96 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 036472817
  e-mail : chanikan123456@gmail.com

   
 3. เด็กหญิง รุจิรดา มุ้ยศิริ

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:01 pm

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง รุจิรดา มุ้ยศิริ
  วัน เดือน ปีเกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2542
  ภูมิลำเนา : 9 หมู่ 6 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0817455203
  e-mail : ruchirada9188@gmail.com

   
 4. เด็กหญิงวิไลวรรณ สมใจ

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:02 pm

  ชื่อ เด็กหญิงวิไลวรรณ สมใจ
  เกิดวันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2542
  ภูมิลำเนา 73 หมู่ 7 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0904143185
  e-mail: wiraiwon6@gmail.com

   
 5. เด็กหญิง วสิตา หลอดทอง

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:02 pm

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง วสิตา หลอดทอง
  วัน เดือน ปี เกิด : 19 สิงหาคม 2543
  ภูมิลำเนา : 70 ม.1 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0912573983
  e-mail : icenarak_123@hotmail.com

   
 6. เด็กหญิง รวิวรรณ เหมือนเพ็ชร

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:04 pm

  ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิง รวิวรรณ เหมือนเพ็ชร
  วัน เดือน ปีเกิด 21 มกราคม 2542
  ภูมิลำเนา 16 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศ์พท์ 0922136834
  e-mail bow_sorook@hotmail.com

   
 7. เด็กหญิง วิภารัตน์ คำปัด

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:04 pm

  ชื่อนาม-สกุล: เด็กหญิงวิภารัตน์ คำปัด
  วัน เดือนปีเกิ : 20 มิถุนายน
  ภูมิลำเนา: 222 หมู่. 7 ตำบล สายห้วยแก้ว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์: 0804261161
  e-mail: nongjoyindy@hotmail.com

   
 8. เด็กหญิง อาทิตยา มีชื่อ

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:04 pm

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอาทิตยา มีชื่อ
  วัน เดือน ปีเกิด : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
  ภูมิลำเนา : 19 หมู่ 6 ตำบล สายห้วยแก้ว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0874000385
  e-mail : artittayameechue@gmail.com

   
 9. เด็กชายมังคเรศน์ ม่วงเเพร

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:05 pm

  ชื่อ-นามสกุล :ด.ช.มังคเรศน์ ม่วงเเพร
  วัน เดือน ปีเกิด :29 ม.ค.43
  ภูมิลำเนา 5/5 หมู่5 ต. สายห้วยเเก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0845685662
  e-mail : Mungkaret6114@gmail.com

   
 10. เด็กหญิง ธันยาภรณ์ พานรินทร์

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:07 pm

  ชื่อ-นามสกุล เด้กหญิง ธันยาภรณ์ พานรินทร์
  วัน เดือน ปีเกิด 1 ธันวาคม 2542
  ภูมิลำเนา 11/1 ม.6 ต.สนามแจง อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0847755672
  e-mail filmme2542@gmail.com

   
 11. เด็กหญิง น้ำผึ้ง นาโสม

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:09 pm

  ชื่อ-นามมสกุล เด็กหญิง น้ำผึ้ง นาโสม
  วัน เดือน ปีเกิด 9 ธันวาคม 2542
  ภูมิสำเนา 43 ม.4 ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0912608370
  e-mail nakanakanaka@hotmail.com

   
 12. ด.ญ.บุญยาพร สุวรรณวงษ์

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:09 pm

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญยาพร สุวรรณวงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : วันจันทร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 140 หมู่ 4 ด.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0884523197
  e-mail. : nonghong140@gmail.com

   
 13. เด็กชายธนากรณ์ ฟักคำ

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:11 pm

  ชื่อ-นามสกุล :ธนากรณ์ ฟักคำ
  วัน เดือน ปีเกิด :30 พฤศจิกายน 2542
  ภูมิลำเนา :38/5 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0901021544
  e-mail : nikzabanmi@gmail.com

   
 14. ด.ญ. อมรรัตน์ จำเนียรทรง

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:11 pm

  ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ จำเนียรทรง
  วัน เดือน ปีเกิด :28 พฤศจิกายน พ.ศ.2542
  ภูมิลำเนา :48 หมู่ที่ 10 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ :0801063044
  e-mail : chompuamornrat@gmail.com

   
 15. เด็กชาย สรธร สุริยยะกำพล

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:11 pm

  ชื่อ-นามสกุล เด็กชาย สรธร สัริยะกำพล
  วัน เดือน ปีเกิด 21 มิถุนายน 2542
  ภูมิลำเนา 71 ม.5 ต.โพลทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0812915001
  e-mail: jarza4860@hotmail.com

   
 16. เด็กชาย ทรงกรด ดีด้วย

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:14 pm

  ชื่อนามสกุล ด.ช.ทรงกรด ดีด้วย
  วัน เดือน ปีเกิด :5 ก.ค. 42
  ภูมิลำเนา 104 หมู่1 ต. บ้านทราย อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์: 0915958047
  e-mail : songkod200@gmail.com

   
 17. เด็กชายนัฐพล บุญนำมา

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:14 pm

  ชื่อ-นามสกุล เด็กชาย นัฐพล บุญนำมา
  วัน เดือน ปีเกิด 2 มีนาคม 2543
  ภูมิลำเนา 93 ม. 8 อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0912581957
  e-mail nathaphon05@gmail.com

   
 18. เด็กหญิงจันทิมา เสริมผล

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:15 pm

  ชื่่่อ-นามสกุล เด็กหญิง จันทิมา เสริมผล
  วัน เดือน ปี เกิด 15 พฤศจิกายน 2542
  ภูมิลำเนา 101/9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0861226052
  E-mail : banz978@gmail.com

   
 19. เด็กชาย ทัสนัย กุมารทิพยื

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:15 pm

  เด็กชาย ทัสนัย กุมารทิพย์
  วัน เดือน ปีเกิด 15 พฤษภาคม 2543
  ภูมิลำเนา 124 หมู่ 4 ต. หนองทรายขาว อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0812090298
  e-mail champthassanai124@gmail.com

   
 20. เด้กหญิง มุทิตา พิมพาพร

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:15 pm

  ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิง มุทิตา พิมพาพร
  วัน เดือน ปีเกิด 7 เมษายน 2542
  ภูมิลำเนา 31/1 ม.6 ต.สายห้วยแก้ว อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0915955702
  e-mail min_minny18@hotmail.com

   
 21. เด็กหญิงปนัดดา คล้ายพงษ์

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:15 pm

  ชื่อ-นามสกุล: เด็กหญิงปนัดดา คล้ายพงซ์
  วัน เดือน ปีเกิด: วันพฤหัสบดี 18 มีนาคม พุทธศักราช 2542
  ภูมิลำเนา: 9/1 หมู่ 6 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์: 090-4302840
  e-mail.: benzja23@gmail.com

   
 22. เด็กชายธนากร สมัครการ

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:16 pm

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ธนากร สมัครการ
  วัน เดือน ปีเกิด : 17 กรกฎาคม 2542
  ภูมิลำเนา : 18 หมู่ 7 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0895097436
  e-mail : thanakornlovepiyabut@gmail.com

   
 23. เด็กชายกิตติเทพ สว่่างวงษ์

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:17 pm

  ชื่อ-นามสกุล ด.ช.กิตติเทพ สว่างวงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด เกิดวันท๊่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2542
  ภูมิลำเนา18 หมู่5 ต. จันเสน อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์
  โทรศัพท์ 0881631920
  e-mail kittithep@gmail.com

   
 24. เด็กหญิงสุกัญญา ดีอ้น

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:18 pm

  ชื่่่่่่่อ-นามสกุล เด็กหญิง สุกัญญาดีอ้น
  วัน เดือน ปีเกิด 2 กันยายน 2542
  ภูมิลำเนา 61หมู่1ต.หนองกระเบียนอ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0906236351
  e-mail sukanya15110@gmail.com

   
 25. ด.ช.ธีรภัทร์ อ่อนไม้

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:19 pm

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร์ อ่อนไม้
  วัน เดื่อน ปีเกิด : วันอังคารที่13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 39 หมู่ 4 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0912628930
  e-mail : aonmai15110@gmail.com

   
 26. เด็กชายยุทธพิชัย สว่างเนตร

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:19 pm

  ชื่อ เด็กชาย ยุทธพิชัย สว่างเนตร
  วัน เดือน ปีเกิด 15เดือนสิงหาคม2542
  ภูมิลำเนา 19/1 หมู่ 5 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  โทรศัพท์ 0884627127
  e-mail yuttaphichai15@gmail.com

   
 27. เด็กชายณัฐณรินทร์ วิเศษสิงห์

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:20 pm

  เด็กชายณัฐณรินทร์ วิเศษสิงห์
  วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2542
  อยู่บ้านเลขที่10 หมู่3 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่่่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ 0904261865
  g-mail bung704@gmail.com

   
 28. เด็กชายธนชัย สมพงสวัสดิ์

  พฤษภาคม 10, 2013 at 2:24 pm

  ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนชัย สมพงสวัสดิ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 19 ม.ย. 2542
  ภูมิลำเนา :106 หมู่ 3 สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0904306781
  e-mail : Thanachai15110@gmail.com

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: